Obiective si avantaje

Puteti descarca pliantul programului de aici

 

Acest program este acreditat prin Hotararea de Guvern HG 581/2013.

 

Misiunea programului:

Misiunea programului de master TRADUCTOLOGIE SI INTERPRETARIAT IN DOMENIUL ECONOMIC  derivă din misiunea ASE Bucureşti, şi din cea a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, structură instituţională din componenţa căreia face parte. Programul de master de TRADUCTOLOGIE SI INTERPRETARIAT IN DOMENIUL ECONOMIC işi propune să dezvolte competenţele şi abilităţile necesare in vederea realizării cu succes a profesiunilor de traducător şi interpret de conferinţă in două limbi de circulaţie internaţională, limbi de lucru ale Uniunii Europene, limba engleză şi limba franceză sau limba germană, in conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei naţionale şi europene a resurselor umane promovand un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate ştiinţifică, creativitate si dinamism.

 

Obiectivele programului de masterat:

-          Aprofundarea cunoştiinţelor in domeniul comunicării in afaceri şi al relaţiilor economice internaţionale in vederea realizării unei comunicări socio-profesionale eficiente, inclusiv a unei bune gestionări a relaţiilor cu clienţii;

-          Dezvoltarea capacităţii analitice şi de studiu individual in vederea fundamentării deciziilor pentru realizare sarcinilor de traducere şi interpretariat in domeniul economic in contexte reale;

-          Cunoaşterea mediului de afaceri roman şi străin şi a instituţiilor Uniuniii Europene care folosesc servicii de traducere şi interpretariat;

-          Extinderea capacităţilor de selecţionare şi interpretare a informaţiilor esenţiale dintr-o bază de date referitoare la mediul internaţional, precum şi a celor de termeni de specialitate;

-          Cunoaşterea codului de etică şi deontologic al profesiei;

-         Dezvoltarea capacităţii de a realiza traduceri in domeniul economic din limba romană in limba străină şi din limba străină in limba romană;

 

-         Dezvoltarea capacităţii de a realiza activităţi de interpretare simultană şi consecutivă in domeniul economic din limba romană in limba străină şi din limba străină in limba romană.

 

Competenţe profesionale dezvoltate prin programul de masterat:

1.      Competenţa furnizării de servicii de traducere şi interpretariat, inclusiv gestionarea relaţiei cu clienţii;

 

2.      Competenţe lingvistice şi interculturale in două limbi străine, inclusiv competenţa de a inţelege informaţiile care conţin aluzii culturale;

 

3.      Competenţe de extragere a informaţiilor prin examinarea critică a diferitelor surse de informaţii;

 

4.      Competenţe tehnologice, mai ales cele de manipulare a memoriilor de traducere şi de gestionarea terminologiilor;

 

5.      Competenţe tematice in domeniul economic in vederea efectuării unor activităţi profesioniste de traducere şi interpretariat;

 

6.      Competenţe de promovare şi marketing a serviciilor de traducere şi interpretare.

 

Competenţe interpersonale:

1.              Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executării lor la termen, in mod riguros, eficient şi responsabil; Respectarea normelor de etica specifice domeniului (ex: confidentialitate);

 

2.              Aplicarea tehnicilor de relaţionare in echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de  roluri specifice in cadrul muncii in echipă avand drept scop eficientizarea activităţii grupului şi economisirea resurselor, inclusiv a celor umane;

 

3.              Valorificarea oportunităţilor şi rolurilor intr-un mediu de afaceri multicultural susţinută de capacitatea de comunicare profesională in cel puţin două limbi de circulaţie internaţională.

 

 

Competenţe de cercetare:

 

  1. Competenţe de cercetare in domeniul traductologiei şi terminologiei.

 

 

Prin misiunea asumată, programul se incadrează in coordonatele misiunii generale a A.S.E. de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe prin dezvoltarea unui mediu de cercetare si invăţămant bazat pe excelenţă,  in care primează atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice şi se promovează abordarea multidisciplinară a problemelor globale.

Totodată, prin dezvoltarea capacităţii de investigare, a abilităţii de colectare de informaţii şi prelucrare a acestora in vederea indeplinirii sarcinilor, programul de studii de master TRADUCTOLOGIE SI INTERPRETARIAT IN DOMENIUL ECONOMIC deschide calea spre studii universitare de doctorat in domeniul fundamental lingvistică aplicată.

 

Avantaje:

 

Acest programul de master este singurul din Romania care pregateste traducatori si interpreti in domeniul economic. Absolventii vor putea efectua traduceri si interpretariat in urmatoarele domenii economice: macroeconomie, microeconomie, , comert international, tranzactii comerciale, afaceri internationale, turism, contabilitate si audit, finante si plati, fiscalitate, asigurari, economie, institutii europene, drept comercial, leadership si management, marketing, resurse umane, relatii publice, publicitate, comunicare organizationala si interculturala.